Värderingar

Vi har i grund och botten samma syn på omvärlden som vi har på våra gäster och våra kunder – vi gör vårt bästa för att alla skall trivas hos oss. Bolaget har satt upp ett antal värderingsgrunder som alla medarbetare har att leva efter. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och strävar efter att motverka alla former av diskriminering oavsett t.ex. kön, etnicitet eller sexuell läggning. Vi lämnar även politik utanför vår dagliga gärning och har yrkesmässigt inga synpunkter på politisk läggning eller religionstillhörighet.

Vår jämställdhetspolicy

Med jämställdhet menar vi kvinnors och mäns, oavsett ursprung eller etnisk bakgrund, lika möjlighet i fråga om arbete, anställningsvillkor, utbildning, utveckling och allmänna förutsättningar i arbetet.

Ligula Hospitality Groups mål med jämställdheten är att ta tillvara allas olika erfarenheter, kunskaper och värderingar, detta oavsett kön, läggning, bakgrund eller härkomst för att utveckla bolaget vidare och därigenom skapa arbetsglädje samt effektivitet. Idag är andelen kvinnor i koncernen större än män. I den delen strävar vi efter balans i bolaget både på chefspositioner och övriga.

För att uppnå jämställdhet och att alla ska känna att detta är prioriterat ska följande eftersträvas i bolaget och på varje enhet.

  • Respektive platschef är ansvarig för att målet eftersträvas och att medvetenheten finns hos våra medarbetare.
  • Likvärdiga utvecklings- och befordringsmöjligheter är ett krav.
  • Arbetsmiljön skall utformas så att varken män eller kvinnor hindras från anställning.
  • Vid rekrytering ska mångfald och könsfördelning analyseras och vara en del av processen.
  • Varje form av sexuella, religiösa, politiska eller etniska trakasserier är förbjudna.