Garanterat bäst pris – bara på ligula.se

tor 18 jul 2024 - fre 19 jul 2024

Destination eller hotell

Integritetspolicy 

Vi på Ligula Hospitality Group tycker att din integritet är mycket viktig och vårt åtagande att skydda våra kunders personliga information tas på största allvar. All personlig information om dig behandlas i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning – EU:s allmänna dataskyddsförordning ”GDPR” gäller från och med 25 maj 2018. Inom Ligula Hospitality Group behandlar vi personuppgifter om kunder, affärskontakter och andra användare av våra tjänster.

Ligula Hospitality Group AB inkluderar följande varumärken; Good Morning Hotels, Profilhotels, Collection, Motel L, Apartments samt franchisehotell. Om du i kontakt med någon av dessa hotellverksamheter lämnar personuppgifter om dig själv som förs vidare eller därigenom delas med Ligula Hospitality Group (Ligula), behandlas dina uppgifter enligt denna personuppgiftspolicy.

Vi eftersträvar en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Denna integritetspolicy förklarar hur Ligula samlar in och använder dina personuppgifter samt dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

1.Vem är personuppgiftsansvarig

Ligula Hospitality Group AB org. nr 556792-6497 med adress Södra vägen 12, 5 tr 412 54 GÖTEBORG, inklusive dotterbolag, är personuppgiftsansvarig vad gäller behandlingen av de personuppgifter du lämnar i samband med kontakt med något av våra hotell samt därtill knutna tjänster. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor via e-post gdpr@ligula.se eller telefon +46 (0)8-408 819 00.

 

2. Vad är en personuppgift

All slags information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Exempel kan vara namn, kontaktuppgifter, personnummer, kontonummer, kundnummer, etc. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling av personuppgifter oavsett om det sker automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, lagring, registrering, sortering, bearbetning, överföring eller radering av uppgifterna.

 

3. Behandling av personuppgifter

Ligula behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Detta innebär att behandlingen från och med 25 maj 2018 sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ”GDPR” samt kompletterande nationell lagstiftning om integritetsskydd.   

 

4. Insamling och behandling av personuppgifter

Insamling och annan behandling av dina personuppgifter kan ske i kontakt med något av våra hotell eller när du i övrigt använder Ligulas tjänster i anslutning till din vistelse, i kontakt direkt med oss eller i samband med bokning/betalning under och efter din vistelse.

Behandling av dina personuppgifter vidtas av Ligula i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra avtal där du är part och för att genomföra åtgärder på din begäran innan sådant avtal ingås. Ett avtal kan ingås om du beställer någon av våra tjänster, exempelvis bokning av hotellvistelse.

Därutöver vidtas behandling av dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra rättslig förpliktelse för Ligula (t.ex. för att fullgöra skyldighet i förhållande till t.ex. Skatteverket, Polis- och Kronofogdemyndighet avseende bokföring).

I de fall där du lämnat uttryckligt samtycke genom vilket du godtagit att Ligula utför viss behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, utgör sådant samtycke rättslig grund för den behandlingen av dina personuppgifter i det fallet. Om ditt samtycke efterfrågas kommer du i sådana fall att få särskild information om den behandling det avser och vad godkännande innebär.

I den utsträckning Ligula behandlar personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra avtal, rättslig förpliktelse och i avsaknad av uttryckligt samtycke, så sker sådan behandling med stöd av en intresseavvägning där Ligula identifierat ett ändamål som rör ett berättigat intresse för vilket behandling av personuppgifter är nödvändig och där Ligula efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Ligula har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, att ta fram underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling samt statistik och av att bedriva direktmarknadsföring. Ifall där personuppgifter behandlas inom ramen för sådan verksamhet så utgör en intresseavvägning på rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för de ändamål som rör dessa berättigade intressen.

 

5. Lagringstid

Ligula lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, d.v.s. under hela den tid då avtal mellan dig och Ligula är gällande. När kundrelation och avtal upphör, lagras dina personuppgifter därefter i 12 månader om du är privatperson och 24 månader om du representerar ett företag. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där Ligula har ett berättigat intresse av att spara dina uppgifter för att underlätta vidare kontakt. Ligula bedömer i denna del att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än detta berättigade intresse.

 

6. Vilka personuppgifter behandlas

Ligula behandlar endast de personuppgifter om dig som är relevanta för det eller de ändamål enligt vilka uppgifterna samlats in. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, förvalt språk, användarhistorik, information om ditt resesällskap, bokningspreferenser, betalningar, anställning, krav på särskild diet, krav på handikappanpassning.

 

7. Ändamål för behandling av personuppgifter

Ligula samlar in personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på hur du kommer i kontakt med oss och vilka tjänster du utnyttjar.

Ligula använder personuppgifter för att:

Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de hotelltjänster Ligula erbjuder under sina varumärken. Bearbeta dina bokningar och beställningar, kontakta dig via SMS, mobila applikationer, e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse. Diagnostisera fel, optimera bokningsteknik och för att kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av de tjänster Ligula tillhandahåller.

Personuppgifterna som behandlas i enlighet med ändamålen ovan kan främst behandlas med hänsyn till att det är nödvändigt för att fullgöra avtal där du är part och för att genomföra åtgärder på din begäran innan sådant avtal ingås. Om personuppgifterna därutöver behandlas (alltså även om det inte är nödvändigt för att fullgöra avtal) kan behandling stödjas främst på en intresseavvägning där Ligula identifierat ett ändamål som rör ett berättigat intresse för vilket behandling av personuppgifter är nödvändig – och där Ligula efter noggrant övervägande funnit att registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

I enlighet med tillämplig integritetslagstiftning behöver Ligula efterfråga ditt samtycke för att:

Individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av de tjänster Ligula tillhandahåller. Analysera statistik och användarbeteenden rörande de tjänster Ligula tillhandahåller. Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller indirekt.
 

8. Var Ligula lagrar och överför dina personuppgifter

Ligula använder underleverantörer t.ex. för drift av IT-system och personuppgifter kan därför komma att överföras till eller via dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar då dina personuppgifter endast för Ligulas räkning, i enlighet med våra instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt tillämplig lag, för att Ligula ska kunna säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Ligula har samlat in informationen. Ligula kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess.

 

9. Skydd och gallring av Personuppgifter

Ligula har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Ligula anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Ligula använder IT-system för att skydda tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

10. Hyperlänkar

Ligulas webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Ligulas webbplats.

Ligula råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Ligula inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.

Att Ligula tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Ligula ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.

Eftersom Ligula inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Ligula dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

 

11. Cookies

Ligula använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet: mobil, dator eller surfplatta. Cookien känner igen vilken typ av innehåll som du letat efter och vilka sidor du har besökt på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan vara – hur du använder vår webbplats, vilken typ av webbläsare du använder och vilka sidor du har besökt.

En permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i minnet medan du är inne på vår webbplats. Sessionscookien försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder både permanenta cookies och sessionscookies. Ligula Hospitality Group kan också komma att använda tredjepartscookies.

Om du inte vill tillåta att vår webbplats placerar cookies i din dator kan du välja att ändra inställningarna i webbläsaren så att cookies inte accepteras. Om du inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet.

 

12. Korrigera, begränsa och granska dina personuppgifter

Ligula kommer att, på din begäran eller när Ligula upptäcker det, korrigera, begränsa eller radera felaktig eller ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att särskilt invända mot behandling av dina personuppgifter som utförs i direktmarknadsföringsändamål.

Du har även rätt att utan kostnad begära ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag görs skriftligen till Ligula Hospitality Group AB, Södra vägen 12, 5 tr 412 54 GÖTEBORG. Tel +46 (0)31-80 40 55. E-post: gdpr@ligula.se och ska innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med Ligula). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Ligula.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av dina Personuppgifter genom att kontakta Ligula via Ligula Hospitality Group AB, Södra vägen 12, 5 tr 412 54 GÖTEBORG,  E-post: gdpr@ligula.se, varpå Ligula kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som redan har skett eller behandling som får göras utan samtycke.

Om Ligulas rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till Ligula överförda till en annan personuppgiftsansvarig eller utlämnade i ett allmänt använd maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

I vissa fall kan Ligula ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter eller förpliktelse enligt avtal eller rättsligt anspråk som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter. Skulle Ligula vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer Ligula istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det krävs enligt ovan.

 

13. Ändringar i integritetspolicyn och andra villkor

Ligula kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på Ligulas webbplats. Vid uppdateringar av betydelse för Ligulas behandling av dina personuppgifter, kommer du att få information innan sådana ändringar börjar gälla. När Ligula tillgängliggör information om uppdateringar kommer Ligula även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

 

14. Kontakt och klagomål

Om du har frågor rörande Ligulas behandling av personuppgifter, vänligen kontakta gdpr@ligula.se.

Om du vill klaga: Den som anser att ett företag bryter integritetslagstiftningen kan vända sig till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Läs mer på www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/. Telefon: 08-657 61 00.